తెలుగు మాటలు

A daily Education podcast
 1 person rated this podcast
ఎన్నో తెలియని వాటిగురించి, తెలుగులో తెలుగువారికి విని తెలుసుకొనుటకు, తెలుగు మాటలను నేల నలువైపులా పారించుటకొరకు మీ ముందుకు ఈ తెలుగు మాటలను తెస్తున్నాము. వినండి తెలుసుకోండి. నలుగురికి చెప్పండి. మీరు కూడా తెలుగులో మీ సొంత రేడియోను మొదలు పెట్టండి.

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can add them yourself so they can be credited for this and other podcasts.

Mentioned In These Lists

There are no lists that include "తెలుగు మాటలు". You can add this podcast to a new or existing list.

This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast

Share This Podcast

Recommendation sent

Followers

1

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Podcast Details

Created by
తెలుగు అనుగరి
Podcast Status
Active
Started
Dec 21st, 2020
Latest Episode
Jan 3rd, 2021
Release Period
Daily
Episodes
12
Avg. Episode Length
12 minutes
Explicit
No
Order
Episodic
Language
Telugu

Podcast Tags

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.